Vad är kemikalier

Vad är kemikalier? Kemiska risker och skydd inom industri

Vad är kemikalierna som kan hittas på industriella arbetsplatser gjorda av, är det ofarliga ämnen eller högrisk kemikalier som kan orsaka allvarliga hälso- eller miljöskador vid felaktig hantering? Förståelsen för vilka kemikalier som finns och deras potentiella faror är avgörande för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Vad är kemikalierna gjorda av som finns på industriella arbetsplatser och hur farliga är de?

Industriarbetsplatser kan innehålla allt från enkla lösningsmedel som aceton till mycket farliga ämnen som kvicksilver och bensen. Dessa kemikalier används på grund av deras funktionella egenskaper i allt från tillverkningsprocesser till rengöring och underhåll. Farligheten hos dessa kemikalier varierar beroende på deras fysikaliska och kemiska egenskaper samt hur de interagerar med människokroppen och miljön. Exponering kan leda till allt från mild irritation till allvarliga hälsoproblem som cancer eller kroniska luftvägssjukdomar.

Vad är kemikalier

Andra skadliga kemikalier som är viktiga att beakta på industriarbetsplatser inkluderar:

Kadmium
Detta tungmetall används ofta i batteritillverkning, metallbeläggning och vissa legeringar. Kadmium kan vara extremt giftigt vid inandning av damm eller ångor och kan leda till allvarliga njurskador, skelettskador och är också känt för att vara cancerframkallande. Förebyggande arbete innefattar god ventilation, användning av andningsskydd, och strikta rutiner för hantering och förvaring av kadmiumhaltiga material.

Arylaminer
Används inom kemisk syntes och gummitillverkning. Dessa kemikalier är kända för att vara starkt cancerframkallande och kan absorberas genom huden eller inandas. Förebyggande åtgärder inkluderar användning av skyddsutrustning som handskar och skyddskläder, samt ordentlig utbildning i säker hantering.

Klorerade lösningsmedel som trikloretylen och perkloretylen
Vanliga inom rengöring och avfettning av metaller. Dessa kemikalier är associerade med lever- och njurskador samt cancer. Förebyggande innefattar substitution med mindre farliga alternativ, användning av sluten processutrustning, adekvat ventilation och regelbundna hälsokontroller.

Isocyanater
Används i produktionen av polyuretaner. Dessa kemikalier kan orsaka svåra astmareaktioner och är hudirriterande. Förebyggande arbete kräver strikt kontrollerad användning, effektivt personligt skydd och utbildning för att undvika exponering.

Ftalater
Dessa kemikalier, som ofta används som mjukgörare i PVC-plaster, är kända för att vara hormonstörande och har kopplats till reproduktiva skador. Arbetsplatser bör minimera användningen av ftalathaltiga material och se till att adekvat ventilation och personlig skyddsutrustning finns tillgänglig.

Hur förebygger du olyckor vid hantering av farliga kemikalier

För att effektivt hantera dessa farliga kemikalier krävs en kombination av tekniska kontroller, personlig skyddsutrustning och organisatoriska åtgärder:

  • Kontroller: Implementera sluten utrustning där möjligt, använd lokal utsugning för att förhindra utsläpp av farliga ångor eller damm i arbetsmiljön. Utbildning och regelbunden fortbildning om risker och säker hantering av kemikalier, inklusive korrekt avfallshantering och nödprocedurer.
  • Personlig skyddsutrustning (PPE): Tillhandahåll lämpliga skyddsdräkter, handskar, skyddsglasögon, ansiktsskydd och andningsskydd som är godkända för specifika kemikalier som hanteras.
  • Nödduschar och ögonsköljstationer: Säkerställa tillgänglighet och korrekt funktion av nödduschar och ögonsköljstationer för omedelbar hjälp vid exponering. Läs mer på GIA Premix hemsida.

Vad är kemikalier

Vilka är de farligaste kemikalierna på industriarbetsplatsen

  • Bensen – Används i kemisk syntes och är känd för att vara cancerframkallande.
  • Kvicksilver – Tungmetall som kan ge upphov till neurologiska skador och är giftigt för miljön.
  • Asbest – Även om dess användning är kraftigt reglerad, kvarstår risker vid hantering av äldre material.
  • Cyanider – Extremt giftiga kemikalier som används i gruvdrift och metallurgi.
  • Formaldehyd – Används i tillverkning av byggnadsmaterial och kan orsaka luftvägscancer.

Varför använder vi kemikalier inom industritillverkning?

Kemikalier erbjuder specifika egenskaper som är essentiella i många industriprocesser. De kan agera som lösningsmedel, katalysatorer, eller reaktanter som effektiviserar produktion och förbättrar produkternas kvalitet och hållbarhet. Utan kemikalier skulle många moderna tillverkningsprocesser vara omöjliga eller ineffektiva. Genom att påskynda kemiska reaktioner möjliggör det ett ökat utbyte och minskat energibehov i tillverkningsprocessen.

Acceleration av produktionsprocesser
Genom användning av katalysatorer, som är substanser som ökar hastigheten på en kemisk reaktion utan att själva förbrukas, kan kemikalier dramatiskt minska tiden det tar att producera varor. Till exempel, i petrokemisk industri används katalysatorer för att snabba på krackningsprocessen, vilket omvandlar tunga råoljor till lättare, mer värdefulla fraktioner som bensin och diesel.

Förbättring av produktkvalitet och egenskaper
Kemikalier används för att modifiera fysiska och kemiska egenskaper hos produkter, vilket förbättrar allt från styrka till flexibilitet och hållbarhet. I plastindustrin tillåter tillsatser som stabilisatorer, fyllmedel och plastificerare tillverkare att skräddarsy produkterna till specifika användningsområden och förbättra deras prestanda under lång tid.

Minimering av avfall och biprodukter
Effektiv användning av kemikalier kan även bidra till att minimera produktion av avfall och oönskade biprodukter. Genom att optimera reaktionsvägar och använda selektiva katalysatorer kan företag minska behovet av kostsamma och miljöbelastande reningstekniker. Detta är inte bara bra för miljön utan också ekonomiskt fördelaktigt då det minskar råmaterialbehovet och förbättrar den totala resurseffektiviteten.

Ökad säkerhet och minskad risk
Genom att använda kemikalier som reagerar under mildare förhållanden, kan företag genomföra säkrare tillverkningsprocesser. Många moderna kemikalier är utformade för att vara mindre flyktiga och brandfarliga, vilket reducerar riskerna för olyckor och förbättrar arbetsmiljön för anställda.

Anpassning till specifika tillämpningar
Kemikalier möjliggör specialisering och anpassning av produktionsprocesser för att uppfylla specifika marknadskrav. Detta inkluderar utveckling av specialkemikalier som ger unika egenskaper eller funktioner, vilket skapar nya marknadsmöjligheter och möjliggör innovation.

Är vatten en kemikalier och vad klassas som en kemikalier?

Vatten är faktiskt en kemikalie, bestående av väte och syre (H2O). Generellt sett, är en kemikalie ett ämne eller sammansättning framställt av kemisk process eller som förekommer naturligt i miljön. Kemikalier kan vara rena ämnen eller blandningar av flera ämnen.

Vad är kemikalier

Hur skyddar sig personalen mot farliga lösningsmedel och andra kemiska ämnen?

Personal skyddar sig genom användning av personlig skyddsutrustning (PPE) som andningsskydd, skyddsglasögon, kemikaliebeständiga handskar och skyddskläder. Utöver detta är adekvat ventilation och regelbunden utbildning om säker hantering och nödprocedurer kritiska komponenter för att minimera riskerna med kemikalieexponering.

Vid en kemisk olycka, hur minimeras skadorna från kemisk exponering?

Vid kemiska olyckor är det första steget att snabbt identifiera den kemikalie som är inblandad och dess potentiella risker. Evakuering av området och användning av nödduschar för att skölja bort kemikalier från hud och ögon är vitala åtgärder. Anmälan till berörda myndigheter och dokumentation av incidenten är också viktiga för att säkerställa en korrekt uppföljning och för att undvika framtida incidenter.

Påverkar temperatur och miljö risknivån för kemiska olyckor?
Ja, temperatur och miljöförhållanden kan påverka risknivån av kemiska substanser betydligt. Vissa kemikalier blir mer flyktiga och farliga vid högre temperaturer, medan andra kan reagera våldsamt när de utsätts för fukt eller kallt klimat. Korrekt förvaring och hantering under beaktande av dessa faktorer är avgörande för att minska riskerna.

Vad säger Arbetsmiljöverket gällande hantering av kemikalier och förebyggande av kemiska olyckor? (AFS 1999:7), (AFS 2020:1) och (AFS 2011:19)

Arbetsmiljöverket (AV) har fastställt strikta föreskrifter och riktlinjer för att reglera hanteringen av kemiska risker på arbetsplatser, vilket inkluderar AFS 1999:7, AFS 2020:1 och AFS 2011:19. Dessa föreskrifter är avsedda att säkerställa en säker arbetsmiljö genom att minimera risken för kemiska olyckor och exponering för farliga kemikalier.

Enligt AFS 1999:7, är arbetsgivaren skyldig att genomföra en noggrann och systematisk riskbedömning för att identifiera och bedöma riskerna med kemikalier på arbetsplatsen. Denna bedömning bör omfatta en inventering av alla kemikalier som används, utvärdering av deras farlighet och exponeringsrisker, samt fastställande av lämpliga åtgärder för att minimera riskerna.

AFS 2020:1 ställer krav på användning av lämplig skyddsutrustning för att förebygga eller minimera exponeringen för kemikalier. Detta inkluderar användning av personlig skyddsutrustning såsom handskar, skyddsglasögon och skyddskläder, vilka ska vara av hög kvalitet och vara i gott skick.

Vidare kräver AFS 2011:19 att arbetsgivaren ska se till att det finns adekvata säkerhetsåtgärder på plats för att minimera riskerna med kemiska olyckor. Detta kan inkludera installation av ventilationssystem för att minimera luftburen exponering, samt att tillhandahålla nödduschar och ögonsköljstationer för att snabbt kunna behandla eventuella exponeringar.